Jure Holešek

Jure Holešek

Jure Holešek

Kao Voditelj privatnosti podataka & SEE, Jure je zadužen za usklađenost u području privatnosti svih programa za sve odjele Novartisa i pravnim subjektima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Albaniji. Odgovoran je za osiguranje usklađenosti sa lokalnim zakonima za zaštitu podataka kao i sa globalnim politikama i smjernicama o privatnosti podataka Novartisa. Također je član Forum of International Research and Development Pharmaceutical Companies (FIRDPC). Navedeno tijelo bavi se svim pitanjima vezanima za privatnost podataka.